Programy

Uczniowie klasy II naszej szkoły zostali objęci Programem Wczesnej Profilaktyki "Magiczne kryształy".
Program  należy do skutecznych form oddziaływania profilaktycznego, zwanego profilaktyką uprzedzającą. Skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat i ma uchronić je przed "nowoczesnymi" uzależnieniami: od telewizji, gier komputerowych i Internetu.

Cele programu to:

  • rozwój możliwości twórczego spędzania czasu z rodziną i rówieśnikami;
  • przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez telewizję i gry komputerowe;
  • pogłębiony rozwój więzi w rodzinach uczestników;
  • zachęta do odnowienia lub kultywowania tradycji rodzinnych;
  • poznawanie i ćwiczenie form wypowiadania siebie.

Podczas zajęć dominują aktywne formy pracy: drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna. Dzieci są zapoznawane z bajką "Magiczne kryształy" i zagrożeniami związanymi z niewłaściwym korzystaniem z mediów.