Edukacja prozdrowotna

Edukacja regionalna

Przewodnik ten został napisany z myślą o uczniach szkół podstawowych gminy Wadowice przygotowujących się do konkursu regionalnego "Co wiem o Wadowicach i okolicy?". Jednak pozycja ta w swojej treści i formie wykracza znacznie poza wspomniany wyżej temat, dzięki czemu może być z powodzeniem wykorzystywana w szkołach gimnazjalnych i średnich jako uzupełnienie na zajęciach z historii architektury. Zamierzeniem autora było zapoznanie młodzieży z podstawowymi pojęciami występującymi w architekturze oraz przekazanie bardzo ogólnych, wybiórczych wiadomości z zakresu historii architektury.
Celem tej pozycji jest również zachęcenie młodego człowieka do poznawania swojego miasta i regionu nie tylko przez pryzmat historii istniejących tu zabytków i tożsamych z nimi osobistości, ale również wykształcenie umiejętności rozpoznawania stylów i detali architektonicznych konkretnych budowli. Dlatego też, jeśli było to możliwe, prezentowane zdjęcia elementów architektonicznych zostały wykonane w Wadowicach lub okolicy. Pozostałe dotyczą różnych obiektów w Małopolsce. Dzięki temu czytelnik ma możliwość "na żywo" zobaczyć większość opisywanych obiektów.

Scenariusze przedstawień

Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Patrona Szkoły - Jana Pawła II.