Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.


Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in:

 - reprezentowanie ogółu rodziców szkoły i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły;
- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, projektów, innowacji, istotnych spraw dla szkoły;
- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki;
- działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;
- działanie na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, gromadzenie funduszy i zasad ich użytkowania;
- wnioskowanie do dyrektora, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły;
- zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły;
- określenie struktur działania ogółu rodziców.