Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1wadowice.iap.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów graficznych nie posiada alternatywnych opisów - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  • część plików PDF została zamieszczona w postaci skanów z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
  • część materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków;
  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pasterak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 33 8739920.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, Os. Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice, tel. 33 8739 920

Placówka posiada dwa budynki: budek szkoły i budynek sali gimnastycznej.
Budynek szkoły posiada sześć wejść. Istnieją dwa dostępne wejścia dla uczniów, rodziców, pracowników oraz innych osób korzystających z usług szkoły. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od strony wschodniej. Wejście  jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (otwarcie dwóch skrzydeł drzwi daje  możliwość wejścia do budynku osoby poruszającej się na wózku).
Drugie wejście do budynku szkoły znajduje się od strony północnej, to jest od ulicy Bałysa. Do wejścia prowadzi jeden stopień. Przy wejściu istnieje możliwość montażu podestu dla wózków osób niepełnosprawnych (podest nie jest montowany na stałe). Drzwi są zamknięte.
Przy obu wejściach znajduje się dzwonek na wysokości około 140 cm.
Pozostałe wejścia do budynku szkoły są drogami ewakuacyjnymi. Wejście od strony zachodniej prowadzące na zaplecze kuchni jest jednocześnie wejściem służącym dostawcom towaru. Przy wyjściach ewakuacyjnych znajdują się skrzynki z kluczami do tych wyjść.
Budynek szkoły posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody. Szkoła wyposażona jest w schodołaz umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku pokonanie schodów.

Budynek sali gimnastycznej posiada jedno wejście od strony wschodniej, pozostałe wejścia znajdują się od strony zachodniej. Są one jednocześnie drogami ewakuacyjnymi. Wejście do budynku jest zamknięte i otwiera się je podczas wynajmu sali gimnastycznej dla osób z zewnątrz. Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek ten posiada oświetlenie awaryjne zasilane akumulatorem w momencie braku zasilania stałego.
Budynki szkoły i sali gimnastycznej połączone są listwą dylatacyjną. Wejście na salę gimnastyczną przez budynek szkoły jest możliwe przez przeciwpożarowe drzwi prowadzące na parterze szkoły od strony wejścia głównego.

Placówka posiada dwa parkingi szkolne. Parking od strony północnej, od ulicy Bałysa ma jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Parking od strony południowej, od ulicy Niwy nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na teren placówki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W obu budynkach placówki nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Placówka nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.