Samorząd Uczniowski reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jego członkami są tzw. "trójki klasowe" składające się z przewodniczących klas, zastępców i skarbników.


Do zadań Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy:

- prezentowanie interesów społeczności uczniowskiej na Radach Pedagogicznych,
- obrona praw uczniowskich i czuwanie nad przestrzeganiem ich obowiązków,
- integracja uczniów poprzez naukę, zabawę i pracę,
- organizowanie akcji i imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
- czynne włączanie się w akcje charytatywne,
- sponsorowanie nagród w konkursach szkolnych,
- reprezentowanie szkoły.

Poprzez swoje działania chce:

- pielęgnować dobre imię szkoły, kultywować i wzbogacać jej tradycje,
- rozwijać aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły,
- tworzyć klimat oparty na prawdzie, szacunku, zaufaniu i życzliwości,
- swoją pracą, obowiązkowością tworzyć dla siebie i innych miejsce nauki, wypoczynku i rozwoju,
- integrować uczniów i kształtować umiejętności ich zespołowego działania,
- pielęgnować tradycje narodowe,
- budować szacunek dla godności człowieka,
- być wrażliwym na potrzeby innych,
- uczyć się odpowiedzialności za siebie i innych,
- umiejętnie kierować własnym słowem i działaniem.