Programy

W klasach IV-VI realizujemy ogólnopolski program edukacyjny "Trzymaj formę!".

Celem programu jest edukowanie w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.Trzymaj formę

Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Organizatorami programu są: Państwowa Inspekcja Sanitarna i Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”, a koordynatorami specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Żywności i Żywienia.