Programy

W latach 2008-2012 braliśmy udział w programie społecznym "Szkoła bez przemocy".
Celem Programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Szkoła bez przemocy

Warunkiem uczestnictwa w Programie była deklaracja przestrzegania kodeksu „Szkoły bez przemocy”. Na bazie Kodeksu "Szkoły bez przemocy" opracowaliśmy System przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.

Od momentu zgłoszenia się do programu m.in. zwiększyliśmy liczbę zajęć edukacyjnych poświęconych zjawisku przemocy i agresji, przeprowadzamy ankiety (wśród uczniów klas czwartych i ich rodziców) badające to zjawisko w naszej szkole, staramy się ciekawiej zagospodarować wolny czas uczniom, zachęcamy ich do udzielania się w wolontariacie. Podsumowaniem rocznej pracy był Dzień "Szkoły bez przemocy" organizowany w czerwcu.