Od września 2006 roku w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków MEN i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum dysponuje czterema komputerami i jednym wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (drukarka, kopiarka, skaner) oraz edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym.

Do zadań Centrum należy m.in.:

  • ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
  • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  • stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego,
  • pełnienie funkcji ośrodka szerzenia kultury informacyjnej.

ICIMICIM

Korzystanie z Centrum jest BEZPŁATNE dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów (z wyjątkiem wydruków). Centrum służy przede wszystkim do celów edukacyjnych, nie ma charakteru kafejki internetowej.
Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.