Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników"!

Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 1. pierwszy (szkolno-biblioteczny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 2. drugi (test kwalifikacyjny) - test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 3. trzeci (powiatowy) - test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
 • Etap pierwszy rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 marca 2020 r.
 • Uczniowie zdobywają sprawności poprzez czytanie książek z proponowanej listy 15 tytułów i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów, odbieranych u koordynatora szkolnego. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 • Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice mogą wspierać dzieci, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji, ale nie powinni wypełniać testu za nie.
 • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka; wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.
 • Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym.
 • Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 16 do 27 marca 2020 r.
 • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
 • Do etapu powiatowego wyłonionych zostanie maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–4 i kl. 5–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
 • Etap trzeci - drużynowy test powiatowy - odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.
 • Przyznane zostaną następujące tytuły: za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu; za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu; za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu; wyróżnienie (dla wszystkich drużyn, które uzyskają co najmniej 80% punktów).

Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje o kolejnych etapach znaleść można na stronie wielka-liga.pl.

Aby zapisać się do konkursu należy złożyć w bibliotece szkolnej podpisany przez rodzica/opiekuna formularz zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu. Zapraszamy do zabawy!