Opiekunowie-wychowawcy w świetlicy:

 • mgr Katarzyna Iwańska
 • mgr Anna Konarska
 • mgr Elżbieta Mierzejewska
 • mgr Agata Piwowarczyk
 • mgr Marta Słodowska

 

 PROPOZYCJE ZABAW ŚWIETLICOWYCH

 

Regulamin świetlicy (rok szkolny 2019/2020):

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45–16.45.
 2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3. Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi oraz ponosi za nie odpowiedzialność od momentu zgłoszenia się dziecka do świetlicy do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna, nie dłużej jednak niż do godziny 16.45.
 3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru do godz. 16.45.
 4. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby wskazane w karcie z sali świetlicowej. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
 5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 6. W przypadku zwalniania dzieci z zajęć świetlicowych, bądź rezygnacji z opieki świetlicowej, rodzice /opiekunowie zobowiązani są osobiście lub pisemnie powiadomić wychowawcę świetlicy.
 7. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w świetlicy powyżej 1 miesiąca (mimo że zostały złożone dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy) skutkuje wykreśleniem jego z listy, o czym rodzice/opiekunowie zostają poinformowani listownie.
 8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
 9. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
 10. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy opiekunowie/rodzice dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
 11. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy (szkoły) odpowiadają rodzice/opiekunowie, rekompensując szkody.
 12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy (komórki, mp3 itp.) pozostawione przez dzieci.