Jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach mogę zostać wyróżniony i nagrodzony za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce;
 2. wysoką kulturę osobistą;
 3. uczestnictwo w konkursach, przeglądach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych;
 4. wybitne osiągnięcia w zawodach sportowych;
 5. aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły w organizacjach uczniowskich;
 6. godną reprezentację szkoły na zewnątrz.

Nagrody i wyróżnienia stanowi:

 1. pochwała wychowawcy klasy;
 2. pochwała dyrektora szkoły;
 3. dyplom uznania;
 4. nagroda rzeczowa (np. książki);
 5. List Gratulacyjny do rodziców;
 6. Puchar Dyrektora Szkoły.

Jeśli nie przestrzegam regulaminu szkoły mogę zostać ukarany:

 1. wpisaniem uwagi do dziennika klasowego;
 2. naganą wychowawcy klasy;
 3. wezwaniem rodziców do szkoły;
 4. upomnieniem dyrektora szkoły udzielonym na szkolnym apelu;
 5. naganą dyrektora szkoły wpisaną do arkusza ocen;
 6. wykluczeniem z udziału w imprezach szkolnych (zabawach, wycieczkach, wyjściach do kina);
 7. przeniesieniem do innej klasy lub szkoły, zwłaszcza za:

- wszczynanie bójek i chuligaństwo;
- umyślne spowodowanie uszkodzenia ciała innych uczniów;
- znieważanie innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
- niszczenie mienia szkoły;
- kradzieże mienia szkoły i prywatnego;
- długotrwałą, nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole;
- palenie papierosów i spożycie napojów alkoholowych.