Jako Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach mam obowiązek:

 • NAUKI
 1. systematycznie i aktywnie uczestniczę w zajęciach szkolnych;
 2. starannie przygotowuję się do zajęć, odrabiam zadania domowe;
 3. punktualnie przychodzę na lekcje, usprawiedliwiam nieobecności w szkole;
 4. uzupełniam braki wynikające z mojej nieobecności;
 5. jestem sumienny, staranny i obowiązkowy;
 • KULTURY OSOBISTEJ
 1. z kulturą i szacunkiem odnoszę się do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły;
 2. bezpiecznie i kulturalnie zachowuję się podczas przerw oraz w drodze do i ze szkoły;
 3. dbam o ład i estetykę w pomieszczeniach i w otoczeniu szkoły;
 4. szanuję wspólne dobro (wyposażenie klas, pomieszczenia, tereny wokół szkoły);
 5. troszczę się o higienę osobistą i schludny wygląd, zmieniam obuwie;
 6. szanuję symbole narodowe i szkolne;
 7. godnie reprezentuję szkołę na zewnątrz;
 • PRACY NAD SOBĄ I DYSCYPLINA
 1. uczę się od Jana Pawła II jak stawać się mądrym , szlachetnym i bogatym wewnętrznie człowiekiem;
 2. przestrzegam ustalonych zasad zachowania w czasie lekcji , nie utrudniam pracy nauczycielowi, koleżankom i kolegom;
 3. dbam o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów (nie palę tytoniu, nie piję alkoholu, nie używam narkotyków, nie przynoszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów);
 4. przestrzegam poleceń dyrektora szkoły, wychowawcy oraz postanowień zawartych w regulaminie szkoły i regulaminach pracowni;
 5. ponoszę odpowiedzialność za wyrządzone szkody;
 • POMOCY INNYM
 1. dostrzegam potrzeby innych;
 2. pomagam słabszym uczniom w nauce;
 3. wywiązuję się z zadań dyżurnego klasowego i klasy dyżurującej;
 4. przeciwdziałam fizycznej i słownej agresji oraz niszczeniu mienia szkoły;
 5. wzbogacam życie klasy i szkoły własną aktywnością;
 6. chętnie uczestniczę w pracach Samorządu Uczniowskiego.