Jako Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach mam prawo:

 • DO NAUKI
 1. właściwie zorganizowanej nauki na poziomie moich możliwości fizycznych i umysłowych;
 2. nauki według indywidualnych programów nauczania, jeśli spełniam odpowiednie warunki;
 3. sprawiedliwej i jawnej oceny zgodnej z ustalonymi kryteriami;
 4. obciążania mnie najwyżej jednym sprawdzianem w ciągu dnia a trzema sprawdzianami w ciągu tygodnia;
 5. informowania mnie o sprawdzianach z tygodniowym wyprzedzeniem;
 6. sprawdzania na kartkówce znajomości trzech ostatnich tematów lekcji;
 7. obejrzenia poprawionej pracy pisemnej;
 • DO ROZWOJU
 1. rozwijania moich zainteresowań i zdolności poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;
 2. swobodnego wyboru zajęć nadobowiązkowych oraz do zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 3. swobodnego wyboru zajęć nadobowiązkowych oraz do zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 4. nagradzania mnie za szczególne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie i działalność na rzecz szkoły;
 5. korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki;
 • DO POMOCY
 1. pomocy w trudnościach w nauce w formie zajęć wyrównawczych, korekcyjnych i pomocy koleżeńskiej;
 2. korzystania z opieki szkolnego pedagoga, psychologa i logopedy;
 3. zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudności związanych z lekcją lub zadaniem domowym;
 • DO BEZPIECZEŃSTWA
 1. właściwej opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
 2. szanowania mego dobrego imienia i rzeczy osobistych;
 3. swobody wyrażania moich myśli i przekonań (jeśli nie naruszam tym dobra innych);
 4. wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie ferii;
 5. do nauki w przyjaznej atmosferze.